Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 786 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец май 2021 г. до месец октомври 2021 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)

                                                                               Приложение №1

ОТЧЕТ

за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,

от месец май 2021 г. до месец октомври 2021 г. включително

            Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от  м. май 2021 г. до м. октомври 2021 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

            През този период Общински съвет – Русе е приел общо 181 решения, от които 148 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

            Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:

 1. Административно обслужване                                                  2 решения
 2. Управление на  собствеността                                                            75 решения
 3. Международни политики, стопански дейности                      21 решения
 4. Екология и транспорт                                                              5 решения
 5. Инвестиционно проектиране и кадастър                                 24 решения
 6. Хуманитарни дейности                                                                7 решения
 7. Финансово стопански                                                            14 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени четири степени на изпълнение:

 1. Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
 2. Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
 3. В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
 4. Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 148 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 128 решения – 86,49 %,  в процес на изпълнение 14 решения – 9,46 %, частично изпълнени 6 решения – 4,05%, неизпълнени решения няма.

В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.