Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 786

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

      На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и чл.6, ал. 2 от ЗМДТ  и чл. 52, ал. 3 от ЗОБ Общински съвет – Русе реши:

      І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва :

   § 1. в Глава Трета се правят следните изменения и допълнения:
   1. в т.47.1  се правят следните изменения :

  • в буква “а”  цифрата “50” се заменя  с “80
  • в буква “б” цифрата “ 80” се заменя с “ 100”
 • в т. 47.2 се правят следните изменения :
  • в буква “а” цифрата “ 150.00” се заменя с “ 200”
  • в буква “б” цифрата “ 200.00” се заменя с “ 250
 • в т. 47.3 се правят следните изменени :
  • в буква “ а” цифрата “ 250.00” се заменя с “ 350”
  • в буква “б” цифрата “300.00” се заменя с “ 400”
 • в т. 47.5  се правят следните изменения :
  • в буква “а” цифрата “400.00” се заменя с “500
  • в буква “б” цифрата “ 450.00” се заменя с “600
 • в т. 48.1 се правят следните изменения:
  • буква „а” цифрата „100” се заменя с „150
  • буква „б” цифрата „150” се заменя с „200
 • в т .48.2 се правят следните изменения :
  • в буква “а” цифрата” 200” се заменя с “250”
  • в буква “б” цифрата “ 300” се заменя с “ 350
 • в т. 48.3 се правят следните изменения :
  • в буква “а” цифрата  “ 350” се заменя с “ 400
  • в буква  “б” цифрата  “ 400” се заменя с “500
 • в т. 48.5 се правят следните изменения:
  • в буква „а” цифрата „450” се заменя с „500
  • в буква „б” цифрата „500” се заменя с „600

            9. Създава се нова точка 48.6. със следния текст: „Транспортът на състава на Духовия оркестър от читалище „Зора” – Русе до мястото на участието и обратно се организира от възложителя.”

            §.2. Променя се текстът на точка 48 а, както следва :
         1.  “Чл. 48 а. Цени на читателския абонамент, основните и специализираните библиотечни информационни услуги, предоставяни от Регионална библиотека “Любен Каравелов” – Русе”
            2. в т. 48 а. буква „а” думата „читателска карта” се заменя с „читателски абонамент
            3. отменя се и отпада последният ред от таблицата

ЧЛЧЕО, Френски център, Немска читалня

8

8

8

7

7

7

6

5

4

3

2

1

            4. отменя се текстът „Заб. Библиотекарите от региона ползват услугите на библиотеката срещу такса, която е 50% от стойността на таксата за възрастни читатели.
           Читатели инвалиди и техните деца, войници, сираци, ветерани от войната и родените преди 1927 г.вкл. не заплащат такса, като представят съответния документ.”

 • текстът на 48 а, буква „б” се изменя така:

„б) за определен кратък срок, който дава право за ползване на библиотечните материали само в читалните на библиотеката:

1 ден

1 лв.

1 седмица

3 лв.

1 месец

5 лв.

6. Създава се нова буква „в” със следния текст:
„в) безплатен читателски абонамент:
            След предоставяне на съответния документ, го ползват следните категории потребители:

 • Библиотекарите от региона;
 • Хора с увреждания и техните деца;
 • Деца от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа;
 • Второ и всяко следващо дете в семейството;
 • Ветерани от войната;
 • Навършилите 70 години.

            7.  Текстът на т.48 а. 2 се изменя така: „Специализирани библиотечни услуги”:
а)  ползване материали от специализирани фондове :
              –  материали и документи от Фонд “ Ценни и редки “ –  1 материал  – 1 лв.
            б)  справочни услуги :
            – писмена тематична библиографска справка /ПТБС/ – до 20 заглавия – 5 лв.
            –  писмена тематична библиографска справка /ПТБС/ -20-50 заглавия- 10 лв.
            –  писмена тематична библиографска справка – над 50 заглавия – 15 лв.
            – набиране и редактиране на текст – 1 стр. – 2 лв.
            – изготвяне на писмена фактографска справка по определена тема – цена по договаряне
в) Разпечатка от принтер на текст А4 – 1 стр. – 0.20 лв.;

 • сканиране на изображение – 1 обект или 1 страница – 0.50 лв.”;

г)   Презаписи от фонда на РБ “Л. Каравелов” за научна и педагогическа и за студенти и ученици от висшите и средните училища по изкуствата:

 • от грамофонна плоча на CD – от 1 до 60 мин – 0.10 лв./мин.;
 • от грамофонна плоча на CD – над 60 мин – 0.08 лв./мин.;
 • от аудиокасета на СD; от СD на аудиокасета – без значение на времетраенето – 0.06 лв./мин.;
 • от СD на СD  (на читателя) – 1 бр. СD – 1.50 лв.;
 • от СD на СD (предоставено от библиотеката) – 1 бр. 1.50 лв./ бр. +цената на CD
 • от аудиокасета на аудиокасета (на читателя) – 1 бр.  – 2 лв./бр.”

д) ползване на библиотечните пространства за културна дейност – по договаряне;

 • ползване на салона (зимен/летен) сезон – по договаряне.

            е) междубиблиотечно книгозаемане – съгласно тарифата на съответната библиотека
            ж) ползване на междубиблиотечни заемни служби и международни междубиблиотечни заемни служби – съгласно съответната пощенска тарифа
            з) Интернет (според реалното време на ползване) от потребители БЕЗ читателски абонамент – 1 час – 1 лв.
            и) Интернет с помощта на библиотекар – 1 час – 3 лв.
            й) EBSCO Database – 1 час – 2 лв.
            к ) ползване на компютър – 1 час – 1 лв.
л) Копиране на документи от фонда на библиотеката:
– формат А4 – едностранно – 0.10 лв.;
– Формат А4 – двустранно – 0.15 лв.;
– формат А 3 – едностранно – 0,30 лв.;
– формат А3 двустранно – 0,50 лв.
Заб. При поръчка на ПТБС се изисква предплащане на 50% от стойността й.
         Всички презаписи са съобразени с изискванията на закона за авторското право и сродните му права.

            § 3. Създава се нова буква „а” в точка 48. със следния текст:
            1. „а) който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.”
            2. досегашните букви „а”, „б” и „в” стават съответно букви „б”, „в” и „г”.
            3. в забележката към буква „в” „2007” се променя на „2010”.
            4. в буква „г” (досегашна буква „в”) „2004” се променя на „2010” и цифрата „5” става „1”.
            5. отменя се буква „г”.

            § 4. Отменя текстът на чл. 41.1. и същият придобива следната редакция:

41.1. Тарифи на Общински културен институт Радио Русе за радиореклама, за предизборни и други обществени и политически кампании, за банери в интернет и безплатни излъчвания.
Тарифа за радиореклама на Радио Русе

41.1.1.Излъчване на клипове

Цена с ДДС

клип до 30 сек. в кабелната радиомрежа и интернет

4.00 лв.

клип до 30 сек. в интернет

1.00 лв.

при продължителност на клипа под 20 сек. за всяка  секунда под 20 сек. цената се намалява с

– 0.10 лв.

при продължителност на клипа до 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. цената се увеличава с

0.10 лв.

при продължителност на клипа над 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. цената се увеличава с

0.15 лв.

за излъчване във фиксирано време цената се удвоява

+ 100 %

Минимална таксувана дължина за излъчен клип е 15 секунди

 

41.1.2.Изработка на радиореклама – жанр

Цена с ДДС

рекламен репортаж/интервю

30.00 лв.

обява с монтаж на музикален фон и глас

15.00 лв.

клип с монтаж на музикален фон, звукови ефекти и глас

40.00 лв.

41.1.3.Премии за обем поръчки /не важат при ползването на рекламни пакети по т. 41.1.4/

Премия -безплатни излъчвания

от 5 до 10 излъчвания  

1

от 11 до 15 излъчвания

2

от 16 до 20 излъчвания

3

от 21 до 30 излъчвания

5

от 31 до 40 излъчвания

10

от 41 до 50 излъчвания

12

от 51 до 60 излъчвания

15

от 61 до 70 излъчвания

20

от 71 до 80 излъчвания

25

от 81 до 90 излъчвания

30

от 91 до 100 излъчвания

35

При годишна поръчка на 265 излъчвания

65

Разпределението кабелна мрежа-интернет се договаря пропорционално. 

41.1.4. Пакети за излъчване на рекламни клипове – важат само при авансово плащане

Пакети

В кабел+интернет

В интернет

Цена с ДДС

Седмичен

5

10

27.00 лв.

Месечен

20

40

96.00 лв.

Тримесечен

60

120

252.00 лв.

Шестмесечен

120

240

432.00 лв.

Годишен

240

480

720.00 лв.

Графикът на излъчванията се изготвя по желание на рекламодателя и съобразно програмните възможности на радиото.

Тарифа за предизборни и други политически и обществени кампании

41.1.5. При предизборни и други политически и обществени кампании, ако цените не са изрично определени от НС, МС, ЦИК или други оторизирани по закон органи:

За излъчване на клипове се използват цените за рекламни клипове по т.41.1.1 с предвидените в т.41.1.3 премии. Пакетите по т. 41.1.4 не важат за предизборни и други политически и обществени кампании.

За излъчване на обръщения, интервюта, репортажи, дебати и други радиоформи, заявени от съответните организации по време на техните кампании при сборуване на цялото времетраене на всичките пропагандни форми:

В кабелната мрежа и интернет

Само в интернет

6.00 лв. с ДДС за всяка започната минута

2.00 лв. с ДДС за всяка започната минута

За изработка на платени репортажи, интервюта, обяви и клипове се използват цените за изработка на реклама по т. 41.1.2.

Банери в интернет страницата и безплатни излъчвания

41.1.6. Банер в http://radio.rusebg.eu

За един месец

Цена с ДДС

50.00 лв.

41.1.7. Безплатни излъчвания

Безплатно се излъчват обяви и клипове на Общинския съвет и на общинската администрация, на общински и държавни културни, образователни и детски институти, на дружества на хора с увреждания и за акции на регистрирани благотворителни организации. Те не се включват в рекламните блокове и не се отчитат като радиореклама.

ІІ. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01 февруари 2010 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

      (доц. В. Пенчев)