Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 787 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-79 от 18.12.2017 г., от ЕТ „АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ“, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Над линията“. Като с ПЗ се определя с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от вътрешните граници на имота.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПИ с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Над линията“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)