Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 788 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от ТЗ, Общински съвет – Русе реши:

Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Сплендид“ АД Нора Десиславова Стоянова, Светлозар Симеонов, Иван Кюркчиев и Деана Тонева да гласуват  „ЗА“ по точка 6 от дневния ред на редовното общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.02.2022 г. от 11.00 часа в град Русе, в конферентната зала на хотел „Сплендид“, а при липса на кворум – на 14.03.2022 г. от 11.00 часа при същия дневен ред и на същото място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)