Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 788 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, чл. 137, ал. 1, т. 9, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 10, ал. 1, т. 12 от Наредба № 9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се направи допълнителна парична вноска в размер на 7 936 лв. за окончателна ликвидация на „МЦРСМ 1 – Русе” ЕООД за срок до приключване на процеса на ликвидация.
2. Дирекция ФСД да предприеме необходимите действия за корекция в бюджета във връзка с т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)