Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 788 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-3 от 16.01.2018 г., от Владислав Илиев Илиев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот №009004, находящ се в местност „До село“ в землището на гр. Мартен, с код по ЕКАТТЕ 47336, община Русе. Като с ПЗ се определя с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване с височина до 10,00 м., изтеглено на законоустановените разстояния от вътрешните граници на имота и бъдещото застрояване се съобрази със сервитутите на преминаващите през имота мрежи.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за имот №009004, находящ се в местност „До село“ в землището на гр. Мартен, с код по ЕКАТТЕ 47336, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)