Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 788

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Променя редакцията на чл.96, ал.3 на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, като добавя ново изречение със следния текст: „В случаите, в които становището на кмета съдържа предложение за промени по същество в проекта за решение на вносителя, мотивира пълна или частична незаконосъобразност или искане за отхвърляне на същото, становището се внася в деловодството на ОбС не по-късно от 72 часа преди началото на заседанието.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)