Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 789 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №17/03.10.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., като включва следните общински недвижими имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.169.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 677 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Гълъбец”, предмет на Акт за частна общинска собственост №7044/27.08.2013 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 650,00 лева;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.173.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1102 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Барбуков трап”, предмет на Акт за частна общинска собственост №7068/30.09.2013 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 990,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.169.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 677 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Гълъбец”, предмет на Акт за частна общинска собственост №7044/27.08.2013 г., с начална тръжна цена в размер на 650.00 лeва, без включен ДДС;
2.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.173.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1102 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Барбуков трап”, предмет на Акт за частна общинска собственост №7068/30.09.2013 г., с начална тръжна цена в размер на 990,00 лева, без включен ДДС;
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)