Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 789 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-2/15.01.2018 г. от Мария Пламенова Пеевска, Общински съвет – Русе реши:
1.Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2164 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе през имот 63427.169.815 с НТП „Улици“, общинска публична собственост по първи вариант на трасе.
2.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)