Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 79 от 01.03.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 79
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и протокол №1 от 20.12.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за учредяване допълнително право на строеж от 2,63 кв.м., на Шукри Мехмедов Хашимов, във връзка с одобрения инвестиционен проект – преработка за обект „Надстройка на съществуващ гараж с един етаж за магазин и промяна предназначението на гаража в склад и санитарен възел”, намиращ се по ул. „Шипка”, северно от ЖБ №302 в ЖК „Чародейка – Г – север”, попадащ върху общински УПИ VІ-970А от кв. 596 по сега действащия регулационен план на град Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.6.71, предмет на Акт за частна общинска собственост №4651 от 06.06.2006 г., на цена 363,20 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят, след влизане в сила на решението на Общинския съвет и са за сметка на Шукри Мехмедов Хашимов.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила на решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)