Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 79 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 2 и ал. 3, чл. 32, ал. 2 от Закона за политическите партии, във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
I.Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“, БУЛСТАТ 130451348, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Пиротска“№ 5, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и трето Народно събрание, следните имоти, описани в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 6665 / 19.03.2012 г., като клубове:
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.675.1.1, с площ – 64,46 кв.м., с предназначение – за офис, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.675, с административен адрес гр. Русе, ул. „Пирот“ № 5, ет. 1, и
– част с площ от 69,54 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.675.1.10, целият със застроена площ от 187,00 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект – ателие за творческа дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.675, с административен адрес гр. Русе, ул. „Пирот“ № 5, ет. 4,
срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 89,64 лв. с включен ДДС.
II. Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Демократи за силна България“, БУЛСТАТ 131271567, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 18, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и трето Народно събрание, част с площ от 174,15 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.14 по Кадастралната карта на гр. Русе, целият със застроена площ от 230,16 кв.м., с предназначение – за офис, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.765, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ № 15, ет. 1, обект 1, описан в АЧОС № 6799 / 25.10.2012 г., като клуб, и месечна наемна цена 112,71 лв. с включен ДДС.
III.Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Съюз на демократичните сили“, БУЛСТАТ 130052349, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 134, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и трето Народно събрание, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2085.9.2 по Кадастралната карта на гр. Русе, с площ от 158 кв.м., с предназначение – за културна и обществена дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда № 9, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2085, с административен адрес гр. Русе, ул. „Цар Асен“ № 26, вх. 3, ет. 0, описан в АЧОС № 1326 / 10.05.1997 г., като клуб, и месечна наемна цена 112,71 лв. с включен ДДС.
IV.Дава съгласие да се отдаде под наем на политическа партия „Движение България на гражданите“, БУЛСТАТ 176368365, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Г.Бенковски“ № 7, ет. 2, със срок до края на мандата на действащо Четиридесет и трето Народно събрание, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.133.1.186, с площ от 36,23 кв.м., с предназначение – ателие за творческа дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.133, с административен адрес гр. Русе, ул. „Плиска“ № 89, бл. „Ахелой“, вх. 2, ет. 0, описан в АЧОС № 1325 / 10.05.1997 г., като клуб, и месечна наемна цена 25,33 лв. с включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)