Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 79 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе, Общински съвет –  Русе реши:

            Да се предостави безвъзмездно за управление на Кметство – с. Семерджиево, едноетажна масивна сграда №502.317.3, със застроена площ 120 кв.м., разположена в поземлен имот №502.317 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе, а по регулационния и застроителен план на населеното място представлява урегулиран поземлен имот I-317, в квартал, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 2971 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, отреден за Обществено застрояване, предмет на Акт за частна общинска собственост №10868/11.09.2023 г., вписан под №128, том 29, н.д.6022, дв.вх. 10755, вх. №11051 от 14.09.2023 г. по описа на Службата по вписванията – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)