Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 79 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-01-10/27.09.2019 г. и извлечение от Протокол №1/10.01.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

Дава съгласие за откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.10.1788 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 405 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Русалка“ №1-А, предмет на АЧОС №9158/23.04.2019 г., вписан под №152, том 13, н.д. 2666, ДВР 5103, вх.рег.№5212 от 25.04.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Валентин Тошков Цонев на цена от 7 145,00 лева, без включени дължими данъци и такси.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)