Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 790 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе и Протокол № 17 от 03.10.2013 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване
право на строеж за изграждане на четири броя гаражи, ситуирани по ул. Стоян Михайловски“, източно от жилищен блок № 50 А в кв. ЖК „Дружба“ № 3 в гр. Русе, върху общински УПИ III – за жил. строителство от кв. 592 по плана на гр. Русе, както следва:
– Гараж № 1 с размери 3,25/6,00 кв.м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 410,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж № 2 с размери 3,25/6,00 кв.м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 410,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж № 3 с размери 3,25/6,00 кв.м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 410,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж № 5 с размери 3,25/6,00 кв.м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 410,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)