Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 791 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 17/03.10.2013 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.146.128, находящ се в местността „Хаджигенова чешма”, землище на град Русе, с площ 338 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7034/20.08.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 1, том 31, н.д. 5995, дв. вх. регистър № 12088, вх. № 12315/23.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 330,00 лв. (триста и тридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.150.401, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 549 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7054/03.09.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 181, том 32, н.д. 6391, дв. вх. регистър № 12687, вх. № 12930/09.09.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 530,00 лв. (петстотин и тридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.150.459, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 494 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7035/20.08.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 200, том 30, н.д. 5994, дв. вх. регистър № 12085, вх. № 12314/23.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.146.128, находящ се в местността „Хаджигенова чешма”, землище на град Русе, с площ 338 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7034/20.08.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 1, том 31, н.д. 5995, дв. вх. регистър № 12088, вх. № 12315/23.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 330,00 лв. (триста и тридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.150.401, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 549 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7054/03.09.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 181, том 32, н.д. 6391, дв. вх. регистър № 12687, вх. № 12930/09.09.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 530,00 лв. (петстотин и тридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.150.459, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 494 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7035/20.08.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 200, том 30, н.д. 5994, дв. вх. регистър № 12085, вх. № 12314/23.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)