Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 791 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 от ППЗРР, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие /АДИОПР/ на Община Русе за периода 2017-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)