Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 791

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 20 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1, изр. 2 от ЗПУГДВМС, Общинският съвет реши:

Отказва произвеждането на местен референдум, с въпрос: „Предвид икономическата криза, да бъде ли намалена числеността на общинската администрация и да бъде ли намален броя на заместник кметовете на общината от 5 на 2-ма.”, предложен от осемнадесет общински съветници с Предложение с вх. № 16 от 08.01.2010г.
Настоящото решение подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 7 – дневен срок от неговото обявяване.