Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 792 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с подадено в общинска администрация заявление за учредяване на право за строеж за пристрояване на балкон и становище изразено в протокол №17 от 03.10.2013 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване право на пристрояване на Румен Иванов Енгюрлиян, за пристрояване (изграждане) на балкон с площ от 3,24 кв. м., съгласно одобрения на 28.08.2013 г. от Главния архитект на Община Русе инвестиционен проект, към съществуващия кухненски бокс на апартамент №3 – негова собственост, разположен на първия етаж, във вход 2 на жилищен блок №1, намиращ се по бул. „Гоце Делчев” №14, град Русе, който апартамент представлява Самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.2570.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, на цена 325,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси
Дължимите данъци и такси да се определят, след решението на Общинския съвет и са за сметка на Румен Иванов Енгюрлиян.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)