Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 792 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Предоставя безвъзмездно за управление, недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, както следва:
1. Част от имот на пл. „Хан Аспарух” № 27, представляващ:
1.1 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1724.1.2 по Кадастралната карта на гр. Русе със застроена площ 44 кв.м., намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.1724, първи етаж, с предназначение на самостоятелния обект – друг вид самостоятелен обект в сграда.
1.2 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1724.1.4 по Кадастралната карта на гр. Русе, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.1724, втори етаж, със застроена площ 310 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект – за културна и обществена дейност.
Двата самостоятелни обекта са предмет на АОС № 6827/28.11.2012 г.
2. Имот, намиращ се по ул. „Мария Луиза“ № 19, бл. „Гурко“, вх. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.228.6.199 по Кадастралната карта на гр. Русе със застроена площ 157 кв.м., заедно с 1,12 % ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, намиращ се в сграда № 6, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.228, партер, с предназначение на самостоятелния обект – за детско заведение., предмет на АОС № 6488/30.05.2011 г.
3. Имот, намиращ се по ул. „Борисова“ № 16, бл. № 14, вх. 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5612.2.19 по Кадастралната карта на гр. Русе със застроена площ 93,50 кв.м., заедно със 17, 320 % ид. части от общите части на партерния етаж на жилищния блок и 3,738 % ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, намиращ се в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.5612, партер, с предназначение на самостоятелния обект – за културна и обществена дейност, предмет на АОС № 6614/11.01.2012 г.
4. Имот, намиращ се по ул. „Борисова“ № 51, вх. 5, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.8.25 по Кадастралната карта на гр. Русе със застроена площ 94,50 кв.м., заедно със съответния процент ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, намиращ се в сграда № 8, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.2136, партер, с предназначение на самостоятелния обект – за детско заведение, предмет на АОС № 6722/11.07.2012 г.
5. Имот, намиращ се по ул. „Околчица“ № 9, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.138 по Кадастралната карта на гр. Русе с площ 3 213 кв.м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 63427.7.138.1 със застроена площ 483 кв.м., двуетажна, с предназначение на сградата – за детско заведение, предмет на АОС № 6626/25.01.2012 г.,
на Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе, за срок от 5 /пет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд -Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)