Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 793 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №24/06.12.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-50 в кв.69, с площ 989 кв.м., отреден за жилищно застрояване, съгласно регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, предмет на Акт №4750/28.09.2006 г. за частна общинска собственост, вписан под №87, том 39, н.д. 9578, вх.рег. №13531 от 06.10.2006 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Диана Великова Иванова, срещу заплащане от купувача на цена в размер на 21 491,00 лв.(двадесет и една хиляди четиристотин деветдесет и един лева), без дължими данъци и такси.        

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)