Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 793 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет реши:

Допълва и изменя Решение № 535, прието с протокол № 24 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе като създава нова т. 2 със следното съдържание:
„2. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно право на собственост върху поземлен имот c идентификатор 63427.178.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри с предоставени права на управление на Областен управител на област Русе с площ 2139 кв.м и построените в него сгради, с предоставени права на управление на Министерството на вътрешните работи, предмет на АЧДС № 4109 от 27.03.2007 г.”
Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 535, прието с протокол № 24 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)