Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 794 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 8, ал. 1,  чл.36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 34, ал. 1, т.2 и ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №25/17.01.2022 г. на Комисията по общинска собственост,  Общинският съвет реши:

 Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 138/996 идеални части от УПИ VIII-401, кв. 61, по регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, целият с площ от 996 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт за частна общинска собственост №6046/22.07.2009 г. вписан под №145, том 27, н.д. 5919, вх. рег. №11843/28.08.2009 г. по описа на Службата по вписванията – Русе от „Глобал Стракчърс“ ООД, ЕИК 117625776, на цена в размер на 2 998,00 лв. без дължими данъци и такси.        

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача на общинския дял от правото на собственост спрямо имота.

         30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)