Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 794 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба
№ 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 25/08.02.2018 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-7/12.01.2018 г., Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2018 г. с продажба на общински дял, предмет на АОС № 6349/09.12.2010 г. от недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 106, представляващ 78,234/703 кв.м. ид. част от ПИ с идентификатор 63427.2.4188 по Кадастрална карта на гр. Русе, целия с площ от 703 кв.м., с прогнозен приход от продажба в размер на 56 800 лева, без включени дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе от една страна и Петранка Димитрова Шопова, и Георги Анастасов Шопов от друга страна, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 78,234/703 кв.м. ид. част от съсобствен ПИ с идентификатор 63427.2.4188 по Кадастрална карта на гр. Русе, целия с площ от 703 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 106, предмет на АОС № 6349/09.12.2010 г., вписан под № 26, т. 40, н.д. 8443, вх. рег. № 16694/23.12.2010 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, срещу заплащане от Петранка Димитрова Шопова, и Георги Анастасов Шопов, на цена в размер на 56 800 лв., без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
Решението подлежи на обжалване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)