Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 795 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

      На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински поземлени имоти:

            1.1. Урегулиран поземлен имот ХIV, в квартал 1, образуван от имот 5 по регулационен и застроителен план на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ:02796, с площ 796 кв.м., намиращ се в с. Басарбово, Община Русе, ул. „Боримечка“ №10, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ ХVI – 6, от кв. 1, улица, УПИ ХV – 5, от кв. 1. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4194/19.05.2004 г., вписан под №140, том ХХ, парт. №320, н.д. 4485/04, вх. №7218 от 25.05.2004 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 17 722,00 лева (седемнадесет хиляди седемстотин двадесет и два лева), без дължими данъци и такси.

            2.2. Урегулиран поземлен имот ХV, в квартал 1, образуван от имот 5 по регулационен и застроителен план на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ:02796, с площ 912 кв.м., намиращ се в с. Басарбово, Община Русе, ул. „Боримечка“ №10 А, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ ХIV-5, от кв. 1, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4192/17.05.2004 г., вписан под №148, том ХХ, парт. №320, н.д. 4493/04, вх. №7228 от 25.05.2004 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 20 305,00 лева (двадесет хиляди триста и пет лева), без дължими данъци и такси.

            Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            30% от приходите от реализираната продажба да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)