Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 795 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за изграждане на стоманобетонова шахта за хидравличен асансьор, машинно помещение за асансьора и масивна пристройка-склад с размери 4.40/350 м. за нуждата на масивна четириетажна сграда, намираща се в гр. Русе по ул. „Рига“ № 35, предмет на АОС № 2423/05.01.1999 г., при следните условия:
1. Разходите за проектиране, за изготвяне доклад за оценка за съответствие, за одобряване на проектите, за издаване на разрешение за строеж, за изграждане на хидравличния асансьор с автоматични врати на пет спирки, за монтажната стоманена конструкция на асансьорната шахта, за сглобяеми-машинно и складово помещение до асансьора да са за сметка на „Многопрофилна болница за активно лечение Медика Русе” ООД.
2. Асансьорът да се ползва безвъзмездно от всички ползватели в сградата.
3. Стоманобетонова шахта ще бъде собственост на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)