Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 795 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, заявлениe за закупуване на имот и извлечение от Протокол №25/08.02.2018 г. на КОС, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №503.1642, с площ 473 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4″, попадащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС №8540/12.01.2018 г., вписан под №144, том 1, н.д. 149, дв.вх. 414, вх. №428 от 16.01.2018 г. по описа на Службата по вписвания – гр. Русе, при начална тръжна цена 2 164,00 лв. /две хиляди сто шестдесет и четири лева/, без дължими, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)