Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 795

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за социалното подпомагане, чл. 52 и чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Отменя решение на ОбС № 636, прието с протокол № 57 от 21.06.2002 г.
2. Сформира обществен съвет по социално подпомагане в състав:
1. Васил Пенчев – Председател на Общински съвет – Русе
2. Володя Кенарев – Заместник.Кмет – хуманитарни дейности
3. Теодора Константинова – общински съветник / ПКЗСП /
4. Минко Цочев – общински съветник / ПКЗСП /
5. Росица Иванова – директор на ДСП – Русе
6. Даниела Великова -директор на дирекция ЗСД – Община Русе
7. Стефан Марков –изпълнителен директор на КАРИТАС – Русе
8. Руденко Йорданов – директор на секретариата на Обл. Съвет на БЧК
9. Радка Атанасова – председател на сдружение „Свят за всички” – Русе
секретар: Началник отдел СД – Община Русе.
3. Съветът работи, спазвайки изискванията на чл. 52 и чл. 53 от ППЗСП

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)