Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 796 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1  и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №25/17.01.2022 г. на КОС, Общински съвет  реши:

Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №0.93 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), представляващ застроен  урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVI-93 в кв. 1, отреден за жилищно застрояване, с площ 842 кв.м., съобразно регулационния план  на с. Николово, Община Русе, находящ се в с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Тервел“ №24, предмет на Акт №4870/10.01.2007 г за частна общинска собственост, вписан под №180, том 1, н.д. 238, вх.рег. №568 от 24.01.2007 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена 21 892,00 лв. (двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и два лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)