Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 796 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 17/03.10.2013 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за изчисляване на придаваема част по улична регулация към ПИс идентификатор 63427.2.1259 за прилагане на регулацията на УПИ VI-1259, кв. 245 по регулационния план на гард Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 15,7 кв.м. по улична регулация, приобщен северно към УПИ VI-1259, след заплащане на Община Русе цена в размер на 7957,00 лв. (седем хиляди деветстотин петдесет и седем лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Красимир Софрониев Замфиров.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)