Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 796 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-3/02.02.2018 г. и извлечение от Протокол №25/08.02.2018 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. с продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.10.812 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 905,00 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), с адрес: град Русе, кв. „Средна кула“, ул.„Басарбовска“ №8, предмет на АЧОС №8535/05.01.2018 г., (вписан под № 52, т. 1, н.д. № 55, ДВР 181, вх. № 194 / 10.01.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), с прогнозен приход от продажбата в размер на 17 600,00 лв. (Седемнадесет хиляди и шестстотин лева).
2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.10.812 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 905,00 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), с адрес: град Русе, кв. „Средна кула“, ул.„Басарбовска“ №8, предмет на АЧОС №8535/05.01.2018 г. (вписан под № 52, т. 1, н.д. № 55, ДВР 181, вх. № 194 / 10.01.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), на Кремена Димитрова Йосифова срещу заплащане на цена от 17 600,00 лв. (Седемнадесет хиляди и шестстотин лева), без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)