Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 797 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.9.1333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ УПИ XI-1323, кв. 54 на кв. „Долапите“, гр. Русе, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ:63427, с площ 963 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Владая“ №39, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.9.1324, 63427.9.595, 63427.9.594, 63427.9.591, 63427.9.592, 63427.9.1200. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №8202/22.06.2017 г., вписан под №170, том 18, н. д. 3716, д.в.р. 8256, вх. №8394 от 28.06.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе., с начална тръжна продажна цена в размер на 19 303,30 лева (деветнадесет хиляди триста и три лева и тридесет  стотинки), без дължими данъци и такси.

            Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)