Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 797 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 17/03.10.2013 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за изчисляване на придаваема част по улична регулация към ПИ 504.1166 за прилагане на регулацията на парцел VII, кв. 71 по регулационния план на село Червена вода, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 33 кв.м. по улична регулация, приобщен северно към УПИ VII-1166, след заплащане на Община Русе цена в размер на 350,00 лв. (триста и петдесет лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Мартина Викторова Трифонова.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14- дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)