Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 797 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №25/08.02.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. с учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ от 10,41 кв.м. към сграда с идентификатор 63427.4.2488.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №5 А, гр. Русе върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.2488 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предмет на АОС №8548/22.02.2018 г., с прогнозен приход от учредяването на правото на пристрояване в размер на 1 138,80 лв.
2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ от 10,41 кв.м. към сграда с идентификатор 63427.4.2488.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №5 А, гр. Русе върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.2488 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предмет на АОС №8548/22.02.2018 г., в полза на „РУС – БУЛСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 200070538, съобразно предвижданията на одобрен от Главния архитект на Община Русе на 30.01.2018 г. проект, срещу заплащане на цена в размер на 1138,80 лв., без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на търговското дружество.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)