Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 798 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №24/06.12.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3019/07.10.2021 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.6.312 и ИПР на УПИ IX-за жилищно строителство в кв. 596 по регулационния план на ж.к. „Чародейка-Г-Север“, град Русе, Общински съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 18,30 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.6.63 – ул. „Шипка“, град Русе, придаван към УПИ XIII-312 в кв. 596 по регулационния план на ж.к. „Чародейка-Г-Север“, град Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 18,30 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.6.63 – ул. „Шипка“, град Русе, придаван към УПИ XIII-312 в кв. 596 по регулационния план на ж.к. „Чародейка-Г-Север“, град Русе, на Ангел Михайлов Ангелов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 1 061,00 лева (хиляда шестдесет и един лева), и дължимите данъци и такси.

            3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)