Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 798 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал.1 и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 6, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Протокол 17/03.10.2013 г. на Комисията по общинска собственост и докладна записка за откриване процедура за покупко-продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост чрез покупко–продажба на земя за разширяване на гробищен парк в село Сандрово, както следва:
– поземлен имот с идентификатор 014268, представляващ земеделска земя, трета категория, с площ 613,00 кв. м., намиращ се в местност „Лозята”, в землището на село Сандрово, Община Русе, от Тодор Василев Димитров и Димитър Василев Димитров на цена 613,00 лева (шестстотин и тринадесет лева) без данъци и такси.
– поземлен имот с идентификатор 014269, представляващ земеделска земя, трета категория, с площ 657,00 кв. м., намиращ се в местност „Лозята”, в землището на село Сандрово, Община Русе от Иванка Маринова Трифонова на цена 657,00 лева (шестстотин петдесет и седем лева) без данъци и такси.
– поземлен имот с идентификатор 014270, представляващ земеделска земя, трета категория, с площ 659,00 кв. м., намиращ се в местност „Лозята”, в землището на село Сандрово, Община Русе от Александър Калинов Александров на цена 659,00 лева (шестстотин петдесет и девет лева ) без данъци и такси.
– поземлен имот с идентификатор 014271, представляващ земеделска земя, трета категория, с площ 623,00 кв. м., намиращ се в местност „Лозята”, в землището на село Сандрово, Община Русе от Нели Димитрова Пашанкова, Бориславка Димитрова Милчева и Пепа Димитрова Никифорова на цена от 623,00 лева (шестстотин двадесет и три лева ) без данъци и такси.
– поземлен имот с идентификатор 014272, представляващ земеделска земя, трета категория, с площ 631,00 кв. м., намиращ се в местност „Лозята”, в землището на село Сандрово, Община Русе от Красимира Атанасова Събчева, Вярка Николова Костадинова, Кръстина Николова Анастасова на цена 631,00 лева (шестстотин тридесет и един лев лева) без данъци и такси.
– поземлен имот поземлен имот с идентификатор 014273, представляващ земеделска земя, категория трета, с площ от 661,00 кв. м., находящ се в село Сандрово от Елка Йорданова Лазарова и Ирена Йорданова Цветкова на цена 661,00 лева (шестстотин шестдесет и един лева) без данъци и такси.
– поземлен имот с идентификатор 014274, представляващ земеделска земя, трета категория, с площ 602,00 кв. м., намиращ се в местност „Лозята”, в землището на село Сандрово, Община Русе от Милка Калинова Илиева на цена 602,00 (шестстотин и два лева) без данъци и такси.
2. Дължимите данъци и такси да се определят след решението на ОбС – Русе за покупко – продажба на земята и са за сметка на купувача.
3. Упълномощава кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване в собственост на недвижимите имоти, описани в т. 1 на настоящото решение .
Настоящото решение подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)