Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 798 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС; чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и протокол № 26 от 02.03.2018 г. на Комисия по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. на Община Русе с учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от пет години спрямо: стая № 314, с площ 43,90 кв. м, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 63427.2.4805.3.3, целия с площ 462,28 кв. м, с предназначение: за делова и административна дейност, брой нива на обект – едно, разположен на трети етаж в сграда № 3, в ПИ с идентификатор: 63427.2.4805, с административен адрес: гр. Русе, бул. Ген. Скобелев № 45, предмет на АЧОС № 6643/16.02.2012 г.
2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху стая № 314, с площ 43,90 кв. м, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 63427.2.4805.3.3, целия с площ 462,28 кв. м, с предназначение: за делова и административна дейност, брой нива на обект – едно, разположен на трети етаж в сграда № 3, в ПИ с идентификатор: 63427.2.4805, с административен адрес: гр. Русе, бул. Ген. Скобелев № 45, на Фондация „Русе – град на свободния дух“, БУЛСТАТ 176461951, за срок от 5 години.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)