Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 799 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №23/05.11.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваеми места по улична регулация, Общинският съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 23 кв.м. по улична регулация от ПИ №903 – ул. „Ясна поляна“, село Сандрово, Община Русе, придаван към УПИ VI-49 в кв. 4 по плана на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, за частна общинска собственост.

            Обявява придаваем терен от 1 кв.м. по улична регулация от ПИ №904 – улица, село Сандрово, Община Русе, придаван към УПИ VI-49 в кв. 4 по плана на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:

            2.1. Придаваема част от 23 кв.м. по улична регулация от ПИ №903 – ул. „Ясна поляна“, село Сандрово, Община Русе, приобщена към УПИ VI-49 в кв. 4 по регулационния план на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, на Петко Минков Йорданов и на Антоанета Николова Йорданова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 714,00 лева (седемстотин и четиринадесет лева) и дължимите данъци и такси.

            2.2. Придаваема част от 1 кв.м. по улична регулация от ПИ №904 – улица, село Сандрово, Община Русе, приобщена към УПИ VI-49 в кв. 4 по регулационния план на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, на Петко Минков Йорданов и на Антоанета Николова Йорданова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 31,00 лева (тридесет и един лева) и дължимите данъци и такси.

           30% от постъпленията от продажбата на посочените придаваеми терени да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

           3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)