Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 799 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 8, ал.1, ал. 9 и ал. 10 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протокол № 14/31.05.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г., със следните имоти:
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.32 с площ 523 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 6953/22.04.2013 г. (вписан под № 64 , том 15, н.д 2873 от 26.04.2013 г. на АВп.), с прогнозен приход от продажба му в размер на 575,00 лева.
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.33 с площ 482 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 6954/22.04.2013 г. (вписан под № 62, том 15, н.д.2872 от 26.04.2013 г. на АВп.), с прогнозен приход от продажба му в размер на 500,00 лева.
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.126 с площ 515 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 6955/22.04.2013 (вписан под № 59, том 15, н.д.2869 от 26.04.2013 г. на АВп.), с прогнозен приход от продажба му в размер на 580,00 лева.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.32 с площ 523 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 6953/22.04.2013 г. (вписан под № 64 , том 15, н.д 2873 от 26.04.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 575,00/петстотин седемдесет и пет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.33 с площ 482 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 6954/22.04.2013 г. (вписан под № 62, том 15, н.д.2872 от 26.04.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 500,00 /петстотин/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.126 с площ 515 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 6955/22.04.2013 (вписан под № 59, том 15, н.д.2869 от 26.04.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 580,00 /петстотин и осемдесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.683 с площ 354 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 6952/22.04.2013 г. (вписан под № 56, том 15, н.д.2866 от 26.04.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 390,00 /триста и деветдесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)