Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 799 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за премахване на масивна едноетажна сграда със застроена площ 45,00 кв.м. и с предназначение – сграда на транспорта, находяща се в УПИ I-1719, кв.120 по плана на гр. Мартен, общ. Русе, предмет на Акт за публична общинска собственост № 7371 от 17.11.2014 г.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да организира премахването на сградите и разчистването на терена от отпадъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)