Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 799

Прието с Протокол № 38/18.02.2010 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 ЗМСМА и чл. 30 ал.2 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Наташа Иванова Игнатова като ликвидатор на „КАРЕ” ЕООД в ликвидация от 11. 03.2010 г.
2. Назначава за ликвидатора на „КАРЕ” ЕООД – в ликвидация Йордан Радков Миленков от 12.03.2010 г за срок от шест месеца и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с конкретно определени правомощия на ликвидатора, съгласно чл. 266 от ТЗ и Наредба №9 на ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)