Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 80 от 01.03.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 80
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и протокол №1 от 20.12.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за учредяване право на строеж на Венелин Димитров Николов, за пристрояване на тераса с площ от 5,30 кв. м., съгласно одобрения на 07.09.2011 г. инвестиционен проект, към апартамент №5, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 63427.5.439.10.2. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се на първи етаж във вход „Б” /2/ на ЖБ „Копривщица”, построен върху общинска земя в режим на комплексно застрояване по ул. „Лозен планина” №48 в ЖК „Родина”, град Русе, на цена 563,90 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси
Дължимите данъци и такси да се определят след влизане в сила на решението на Общинския съвет и са за сметка на Венелин Димитров Николов.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила на решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)