Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 80 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 78а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:

            Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 63427.3.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), намиращ се в землището на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, в местност „Лагера“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, обект на Акт за публична общинска собственост № 6847/17.12.2012 г., като новият начин на трайно ползване да бъде установен по реда, предвиден в чл. 78а, ал.2 и ал.4 от ППЗСПЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)