Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 80 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот №504.1534 по кадастралния план на с. Червена вода, Община Русе, ЕКАТТЕ: 80460, стар идентификатор: пл. №1534, кв. 24А, парцел XIII с площ 900 кв.м., намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Цар Калоян“, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 504.1304, 504.1644, 504.1305, 504.1306, предмет на АЧОС 9397/18.09.2019 г.,  на Никола Кирилов Николов, като собственик на законно построена в имота масивна жилищна сграда 504.1534.1 – еднофамилна със застроена площ 89 кв.м. срещу заплащане на цена в размер на 12 305,00 лева (дванадесет хиляди и триста и пет лева) без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)