Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 800 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС;  чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 42, ал.1 и чл. 70, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за радиото и телевизията, протокол № 25 от 17.01.2022г. на Комисия по общинска собственост и искане с регистрационен индекс  91-315-4/20.12.2021г., Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: бивша канцелария със застроена площ от 16.56 кв.м. и три помещения, съставляващи част от салон, обособени с изкуствено създадени преградни стени, с обща застроена площ от 19.48 кв.м., ситуирани на партерен етаж от сграда с идентификатор 63427.2.716.5 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.716 по КККР на гр. Русе, с административен адрес Община Русе, гр. Русе, ул. “Цариброд“ №3, предмет на Акт за публична общинска собственост № 9198/03.06.2019г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под № 49, том 18, н.д. 3610, ДВР 6950, вх. № 7113/06.06.2019 г., на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО /БНР/, БУЛСТАТ 000672343, за срок от 10 /десет/ години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)