Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 800 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – местни дейности
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +215.00лв.
Всичко неданъчни приходи +215.00лв.
Всичко приходи местни дейности +215.00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +215.00лв.

ІІ.РАЗХОДИ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Целодневни детски градини -ЦДГ „Незабравка“
§1013„Работно облекло и постелен инвентар“ -710.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Пожароизвестителна система” 1 бр. ” +710.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 546 „Домове за деца“
§ 0101 „Заплати на персонал нает по трудови правоотношения“ +16 400.00лв.
§0208 „Обезщетения с характер на възнаграждения“ +3 100.00лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“ +2 100.00лв.
§0560 „Здравно осигурителни вноски от работодател“ +800.00лв.
§1015 „Материали“ -9 100.00лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ -12 663.00лв.
§ 1020 „Външни услуги“ -2 400.00лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +1 763.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 0.00лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Дейност 469„Други дейности по здравеопазването“
§4309 „Други субсидии и плащания“ +7 936.00лв.
Всичко за дейност +7 936.00лв.
Всичко за функция +7 936.00лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 532 „Програми за временна заетост”
§1015„Материали“ -900.00лв.
Всичко за дейност -900.00лв.
Всичко за функция -900.00лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1015 „Материали“ +700.00лв.
§1040 „Платени данъци, мита и такси“ -13 344.00лв.
Всичко за дейност -12 644.00лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§1015 „Материали“ +200.00лв.
Всичко за дейност +200.00лв.
Всичко за функция -12 444.00лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 758 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“ §1020 „Външни услуги“ +15 408.00лв.
Всичко за дейност +15 408.00лв.
Всичко за функция +15 408.00лв.

ФУНКЦИЯ “Икономически дейности и услуги“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§1020 „Външни услуги“ -4 300.00лв.
§1030 „Текущ ремонт“ -10 000.00лв.
§1052 „Командировки в чужбина“ -3 000.00лв.
§4600 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации“ – 10 000.00лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Информационно табло“ 4 бр. +7 300.00лв.
§5219 „ Придобиване на други дълготрайни материални активи“
Обект „Изкуствена, светеща коледна елха“ +20 000.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в други функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 Резерв за непредвидени и неотложни разходи -10 000.00лв.
Всичко за дейност -10 000.00лв.
Всичко за функция -10 000.00лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 0.00лв.

ІV. РАЗХОДИ държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, худ.галерии с регионален характер“ – дофинансиране
§1015 „Материали“ +215.00лв.
Всичко за дейност +215.00лв.
Всичко за функция +215.00лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ +215.00лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +215.00 лв.

V. Променя лимита на разходите за заплати за 2013 година
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 546 „Домове за деца“ –държавни дейности
било става разлика
Годишен ФРЗ в лева 369 816.00 386 216.00 +16 400.00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)