Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 800

Прието с Протокол № 38/18.02.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.3 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1.Изменя Решение № 741, прието с Протокол № 35/10.12.2009г. като в т.5 от същото вместо „конкурсът да се проведе на 04.02.2010г. от 17 часа в сградата на Община Русе” да се чете „конкурсът да се проведе на 19.03.2010г. от 17 часа в сградата на Община Русе.
2. Т.3 на решението добива следната редакция:
„Избира седем членна комисия за провеждане на конкурса в състав, както следва:
Членове:
1.Александър Неделчев – зам. кмет „ИИС-ст” на Община Русе
2.Цвети Русинов – общински съветник;
3.Теодор Оджаков – общински съветник;
4.Венци Калчев – общински съветник;
5.Евгени Велковски – общински съветник;
6.Борислава Братоева – директор-дирекция „Общинска собственост”;
7. Илинка Петрова – началник отдел „ПНО”.
Комисията за провеждане на конкурса да избере председател на комисията от своя състав”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)