Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 801 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, § 4, ал. 1, 3 и 7 от ПЗР към Закона за енергетиката, чл. 31, ал. 7 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            I. Дава съгласие за продажба на енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, собственост на Община Русе, на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621, както следва:

            1. Трафопост ТП „ТКЗС Т-1 Тетово“, представляващ сграда №802.1443.1 по Кадастралния план на село Тетово, Община Русе, находяща се по ул. „Пею Яворов“, със застроена площ от 21 кв.м., на един етаж, масивна стоманобетонна, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, разположена в поземлен имот №802.1443, предмет на Акт №10288/08.10.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №46, том 35, вх. рег. №12283/14.10.2021 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията.

            2. Трафопост ТП Т-5 Семерджиево, представляващ сграда №501.600.1 по Кадастралния план на село Семерджиево, Община Русе, находяща се по ул. „Хаджи Димитър“, със застроена площ от 9 кв.м., на един етаж, масивна с предназначение: Сграда за енергопроизводство, разположена в поземлен имот №501.600, предмет на Акт №10289/08.10.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №52, том 35, вх. рег. №12284/14.10.2021 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията.

           II. Одобрява определените от лицензиран оценител „ВЕЛИНОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град Варна оценки, и утвърждава следните пазарни стойности – цени за продажба на енергийните обекти с диспечерско наименование, както следва:

            – ТП „ТКЗС Т-1 Тетово“ – пазарна цена 7 440,00 лева (седем хиляди четиристотин и четиридесет лева), от които за сградата на ТП – 2 000,00 лева (две хиляди лева), и за оборудването на ТП –  5 440,00 лева (пет хиляди четиристотин и четиридесет лева), без дължими данъци и такси;

            – ТП Т-5 Семерджиево – пазарна цена 4 980,00 лева (четири хиляди деветстотин и осемдесет лева), от които за сградата на ТП – 2 130,00 лева (две хиляди сто и тридесет лева), и за оборудването на ТП –  2 850,00 лева (две хиляди осемстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

            Всички дължими данъци и такси по сделката се дължат от купувача –  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)