Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 801 Прието с Протокол № 31/14.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:

Приема промяна на План-сметката – Приложение 1, за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 г. от приходите от таксата за битови отпадъци за 2013 година, приета с Решение №450 по Протокол № 21/18.02.2013 г. на Общински съвет – Русе, като Приложение 20 от Бюджет 2013 г., отразена в Приложение 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

 
 
2013
 
 
ПЛАН СМЕТКА                                                                                   приложение 1
било
става
1.
Осигуряване на съдове за битови отпадъци
331 000
331 000
 1.1.
гр. Русе
331 000
331 000
1.1.1.
Съдове за битови отпадъци (подземни)
270 000
270 000
1.1.2.
Кошчета за битови отпадъци
61 000
61 000
2.
Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депa или други инсталации и съоръжения
за третирането им
3 029 234
3 133 054
2.1.
За гр. Русе и кварталите
2 383 513
2 412 001
2.1.1.
Русе
2 169 895
2 169 895
2.1.2.
Селеметя
40 222
40 222
2.1.3.
Средна кула
92 188
106 711
2.1.4.
Долапите
53 400
67 365
2.1.5.
Образцов Чифлик
5 645
5 645
     2.1.6.
ДЗС
12 166
12 166
2.1.7.
Долно Абланово
9 997
9 997
2.2.
За кметствата
645 721
721 053
2.2.1.
Мартен
165 600
196 471
2.2.2.
Николово
97 075
114 555
2.2.3.
Тетово
52 014
54 459
2.2.4.
Ново село
35 350
40 878
2.2.5.
Сандрово
61 471
64 629
2.2.6.
Червена вода
58 936
61 642
2.2.7.
Хотанца
17 603
17 603
2.2.8.
Просена
15 850
17 787
2.2.9.
Семерджиево
34 185
37 249
2.2.10.
Басарбово
46 011
51 168
2.2.11.
Ястребово
10 339
10 339
2.2.12.
Бъзън
51 287
54 273
3.
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,експлоатация,
 
 
 
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или
 
 
 
други инсталаци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране
 
 
 
и оползотворяване  на битови отпадъци, включително отчисленията
 
 
 
по чл. 60 и чл. 64  от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/
4 635 199
4 531 379
3.1.
Експлоатационни разходи за регионално депо Русе
763 270
763 270
3.2.
Закриване и мониторинг на клетка 1 за неопасни отпадъци на
 Регионално депо-Русе
2 293 810
2 293 810
3.3.
Отчисления по чл.60 от ЗУО
222 250
222 250
3.4.
Отчисления по чл. 64 от ЗУО
952 500
952 500
3.5.
Разходи за строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор за закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за битови отпадъци
457 311
457 311
3.6.
Изготвяне на техн.проект за инсталация за предварително третиране  (сортиране) на битови отпадъци, в т.число окончателно плащане по договор, изготвяне на доклад за оценка съответствието на проектната документация и др.
27 300
27 300
3.7.
Инсталация за предварително третиране  на битови отпадъци
1 043 508
939 688
3.8.
Проучване, проектиране и изграждане на площадка за безвъзмезно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.число едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др.
50 000
50 000
4.
Почистване на уличните платна,площадите, алеите и
 
 
 
други територии предназначени за обществено ползване
6 710 930
6 710 930
 4.1.
За гр. Русе
6 339 936
6 339 936
4.1.1.
За поддържане чистотата
3 427 000
3 427 000
4.1.2.
Селеметя
35 000
35 000
4.1.3.
За снегопочистване на входно-изходните магистрали в чертите на града,
 
 
 
 общинския дял от средствата,останалата част се осигурява от ИА „Пътища“
700 000
700 000
4.1.4.
За поддържане и почистване на уличните оттоци
79 200
79 200
4.1.5.
Почистване на междублокови пространства
808 450
808 450
4.1.6.
Почистване на замърсени с отпадъци площи на територията на община Русе
100 000
100 000
4.1.7.
Издръжка на звено „Контрол“
46 000
46 000
4.1.8.
Средна кула
24 802
24 802
4.1.9.
Долапите
26 800
26 800
4.1.10.
Обр. Чифлик
20 000
20 000
4.1.11.
ДЗС
30 000
30 000
4.1.12.
Долно Абланово
17 684
17 684
4.1.13.
Доставка на препарат за работа при зимни условия
25 000
25 000
4.1.14.
Почистване на територии за широко обществено ползване
1 000 000
1 000 000
4.2.
За кметствата
370 994
370 994
4.2.1.
Мартен
52 326
52 326
4.2.2.
Николово
46 705
46 705
4.2.3.
Тетово
31 925
31 925
4.2.4.
Ново село
19 869
19 869
4.2.5.
Сандрово
34 490
34 490
4.2.6.
Червена вода
30 865
30 865
4.2.7.
Хотанца
21 812
21 812
4.2.8.
Просена
20 134
20 134
4.2.9.
Семерджиево
23 800
23 800
4.2.10.
Басарбово
26 489
26 489
4.2.11.
Ястребово
12 876
12 876
4.2.12.
Бъзън
24 703
24 703
4.2.13.
Доставка на пясък за зимни условия за кварталите и населените места
25 000
25 000
 
ОБЩО
14 706 363
14 706 363
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)