Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 801 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от пет години на Сдружение „Тъндърс 2020“, ЕИК 204963191, стаи с номера 1, 2, 3 и 4 с обща площ от 254,00 кв.м, разположени в югоизточната част на сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.4.2, със застроена площ на цялата сграда – 685,00 кв. м, с предназначение – сграда на транспорта, брой етажи – един, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.4, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Братя Обретенови“ № 9, предмет на АЧОС № 7446/18.06.2015 г., отдавани под наем като клуб на сдружението, при спазване на изискванията на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, срещу заплащане на месечна наемна цена 108,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)