Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 801

Прието с Протокол № 38/18.02.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл.80, ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2009 г. както следва:
1.1. По прихода 103 788 983 лв., съгласно Приложение № 1-а;
1.2. По разхода 95 664 572 лв., съгласно Приложение № 1-а;
1.3. Преходен остатък 8 124 411 лв.;
2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно Приложение № 10.
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки, съгласно Приложения №№11 и 12.
4. Приема отчета на план сметките на Общинските предприятия, съгласно Приложения №№13, 14, 15, 16 и 17.
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение №18.
6. Общински съвет – Русе счита за порочна утвърдената практика на ОП „Комунални дейности” да изразходват значителна част от предвидените за дейността им бюджетни средства без всякаква състезателна форма за избор на контрагенти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)